Amousiamanie de (v.), ~s of ~ën (mv); (Gr. amousia: zonder Muzen; mania: onbedwingbare lust, neiging) ziekelijke drang naar lelijkheid; moderne geestelijke stoornis binnen de bestuurlijke elite en opmaat naar dictatuur. 

 

 

Sovjetarchitectuur inclusief UFO's uit de vorige eeuw, opeens blijkbaar een voorbeeld voor architecten in Nederland

(Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.)

 

 

 

 

Amousiamanie

 

Omdat de Staat tegenwoordig alleen maar streeft naar ontworteling, verpaupering en pure lelijkheid als opmaat naar dictatuur

Pim van Kesteren, 2018

Wat er ook gebeurt, de bouwwereld in Nederland gaat altijd door. Zelfs tijdens de grootste financiële crisis blijkt er nog steeds geld te zijn voor kostbare verbouwingen van overheidsgebouwen of voor grote bouwprojecten. De bouwprojecten hebben er echter voor gezorgd dat ons land in de afgelopen jaren drastisch van uiterlijk is veranderd. Dankzij de Betuwelijn ziet bij voorbeeld het Land van Maas en Waal er nu totaal anders uit dan in de tijd van Jac. P. Thysse. Verschillende zaken vallen op bij alle bouwwerken en de huidige inrichting van de openbare ruimte, waarbij er een verband is met andere huidige en negatieve ontwikkelingen in Nederland.

 

 

Nederland wordt uitgewist

 

Bij de grote bouwprojecten van tegenwoordig wordt steeds direct duidelijk dat een uitgestrekt gebied op de schop gaat. In plaats van de nieuwe weg zoveel mogelijk aan te passen aan de bestaande omgeving leidt de verbreding van de A6 tot een volledig nieuw landschap van vele vierkante kilometers door de sloop van boerderijen en het platgooien van bossen. Hetzelfde (sloop van monumentale boerderijen en kappen van bomen) geldt voor de omleiding van de IJssel bij Kampen, waarbij de landschapsarchitecten eveneens de bestaande bebouwing niet wilden ontzien. Ook voor de wijk Leidsche Rijn bij Utrecht werd er totaal geen rekening gehouden met bestaande wegen en huizen en werden er duizenden bomen omgehakt. De ondertunneling bij het station van Bilthoven is misbruikt om in een straal van honderden meters de Nederlandse gebouwen te slopen en alle bomen weg te halen. In plaats van de oude rommelige maar gezellige stationsomgeving is er nu een naargeestig gebied met kale pleinen en muren en met on-Nederlands pampusgras als enig groen aangelegd. Ook de stationsgebieden van bijvoorbeeld Groningen, Leiden en Apeldoorn zijn platgegooid en daarna verpest met lelijke onmenselijke sovjetarchitectuur door architecten die zichzelf alleen maar als goddelijke schepper zien en die blijkbaar vinden dat zij op hetzelfde niveau als God staan.

Sloop van boerderijen (kapitaalvernietiging op Uw kosten) voor de omleiding van de IJssel bij Kampen (foto Stentor)

 

Het volgende kunt U daarom gemakkelijk zelf controleren. Bij een reis door België of Duitsland ziet U al snel veel meer veel oudere bomen dan in Nederland. Dit komt niet doordat bomen in Nederland door de ligging aan zee eerder omwaaien. Aan de belgische kust waait het namelijk net zo hard. Het komt ook niet doordat in ons land in de middeleeuwen alle bossen gekapt werden en men pas na 1800 begon met het opnieuw aanplanten van bomen. Zelfs die aangeplante bomen worden immers alweer vanwege allerlei merkwaardige redenen (de boom groeit te hard; de boom groeit te langzaam; er komen te weinig bladeren aan; er komen te veel bladeren aan) omgehakt. Tegenwoordig verdienen gemeenten en natuurorganisaties zelfs geld doordat houtsnippers voor 15 cent per kilo verkocht worden voor het stoken van biomassacentrales. De onderliggende reden voor het verdwijnen van bomen ligt echter bij een totaal gebrek aan respect voor tradities en omgeving. Dat gebrek zit echter niet bij de gewone bevolking, die vaak juist protesteert tegen het omhakken van oude bomen. Het gebrek aan respect voor Nederland en de woonomgeving van de Nederlanders zit bij de mensen die ons land besturen.

Wat mooi of Nederlands is, moet blijkbaar weg. 

 

Nederland wordt letterlijk én figuurlijk uitgewist. Wat voor landschappen en bomen geldt, gaat tegenwoordig namelijk op voor alles wat Nederlands is. Terwijl bijvoorbeeld Dierenbescherming en Partij van de Dieren al tientallen jaren tevergeefs strijden tegen onverdoofd slachten, waren enkele tegen Zwarte Piet gerichte demonstraties voor de bestuurlijke elite al genoeg om een leuk Nederlands kinderfeest te verwoesten, met het argument dat het feest racistisch zou zijn. Op de Nederlandse Antillen en in Suriname wordt Sinterklaas echter gewoon gevierd met een wit geverfde Sint en een zwart geverfde Zwarte Piet. De demonstraties en de reacties van het openbare bestuur daarop hadden dus niets met vermeend racisme maar alles met een algemeen anti-Nederlandse houding bij de bestuurlijke elite te maken. Nederland moet blijkbaar verdwijnen. Het is ook net alsof het beleid van de huidige overheid er daarom op is gericht steeds meer niet-Nederlanders (mensen die zich in de eerste plaats niet Nederlander noemen) naar Nederland te halen, opdat er meer anti-Nederlands sentiment ontstaat.

Progressief links in 1971 (links) en anti-Nederlands regressief links van nu (rechts) 

 

De voorbeelden van de bomen en Zwarte Piet laten zich moeiteloos uitbreiden met andere aanvallen op Nederlandse tradities en de Nederlandse identiteit. De vakbond CNV wil tweede Paasdag of Pinksterdag afschaffen en in plaats daarvan suikerfeest of offerfeest gaan vieren. Ieder jaar wordt er verder weer een fanatieke discussie over het afschaffen van vuurwerk tijdens oud en nieuw begonnen, terwijl vuurwerk in de omringende landen helemaal geen probleem is doordat bijvoorbeeld vuurwerk gooiende en overlast gevende jongeren daar wel hard worden aangepakt. In veel steden in Nederland staat er met Kerstmis ook geen kerstboom meer op het plein omdat dat misschien aanstootgevend is. In plaats daarvan staat er dan een futuristische "winterboom." Amsterdamse Sinterklazen hebben geen kruis meer op hun mijter omdat dat aanstootgevend kan zijn voor mensen uit bepaalde culturen. Met Pasen staat er niet langer meer Paaseitjes op een zak paaseitjes en met Pinksteren staat er niet langer meer Pinksterstol op een pinksterstol. Op een volstrekt respectloze manier wordt tegenwoordig zelfs de nationale Dodenherdenking tot een omstreden gebeurtenis gemaakt. De genoemde anti-nationalistische aanvallen komen niet vanuit de gewone burgerbevolking maar steeds vanuit het openbare bestuur, niet-gouvernementele organisaties en publieke media.

Kerstbomen in de openbare ruimte (bv. in Duitsland links) mogen blijkbaar niet meer in Nederland (rechts)

 

Nederland wordt bewust arm gemaakt

 

Al tientallen jaren zorgen beleidsmaatregelen van opeenvolgende regeringen ervoor dat burgers minder geld in hun portemonnee overhouden en die maatregelen worden steeds krankzinniger. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er bij onderhandelingen voor een nieuwe cao bijvoorbeeld  steeds uitgegaan van loonmatiging om het bedrijfsleven concurrerend ten opzichte van het buitenland te houden. Daarbij is het wel merkwaardig dat loonmatiging alleen geldt voor de cao-lonen. U gaat er misschien af en toe 1 of 2 procent in salaris op vooruit maar directiesalarissen stijgen gemakkelijk met 5 of 10 procent per jaar.

 

Terwijl de overheid loonstijgingen afremt, zelfs tijdens perioden van economische groei (de economie mocht eens oververhit raken of vergelijkbare flauwekul), neemt de belastingdruk van alle gecombineerde belastingen langzaam toe. De btw is nu gestegen tot 9 % (laag tarief) en 21 %. Bedenk daarbij dat U belasting over betaalde belasting betaalt. Door het berekenen van btw over accijns gaat bijvoorbeeld tegenwoordig ongeveer vier vijfde van de benzineprijs naar de Staat. Voor de maandelijkse energienota ligt dat rond twee derde. Er komen ook voortdurend nieuwe belastingen bij, zoals energiebelasting. Alle gezamenlijke belastingen, van inkomstenbelasting tot benzineaccijns, maken dat Nederland zo ongeveer de hoogste belastingdruk ter wereld heeft. Andere landen hebben bijvoorbeeld wel een hogere btw of loonbelasting maar dan geen energiebelasting of zuiveringsheffing of wegenbelasting. Helaas gaan de hoge belastingen ook samen met werkelijk exploderende vaste lasten. Omdat bijvoorbeeld de huren in juli maximaal met 4,5 % mogen stijgen, stijgen zij ook daadwerkelijk met 4,5 % doordat woningbouwverenigingen tegenwoordig op winst gerichte organisaties zijn.

 

Een vreemd Nederlands verschijnsel wordt verder gevormd door de extreem hoge bestuurlijke boetes. Fietsers zonder licht of kleine zelfstandigen die te laat hun aangifte voor btw doen (en dus niet eens belasting ontduiken), krijgen daarvoor automatisch forse boetes waarbij geen verzachtende omstandigheden gelden. Die hoge boetes zijn des te opmerkelijk doordat bij bijvoorbeeld ernstige geweldsmisdrijven slechts kinderachtige taakstrafjes worden opgelegd door de D66-rechters. Bij misdrijven wordt namelijk opeens wel rekening gehouden met verzachtende omstandigheden bij de verdachte. 

 

Eigenlijk heeft de Nederlandse Staat zich ontwikkeld tot een enorme parasiet op de economie en de samenleving die op allerlei manieren steeds meer geld opeist voor alle grootheidswaanzinnige plannen en het leger van rond de 2,5 miljoen ambtenaren en werknemers bij bestuurlijke instellingen. Alle maatregelen van de overheid voor het beteugelen van inkomensgroei en tegelijk verhoging van de belastingdruk hebben inmiddels geleid tot enerzijds bijvoorbeeld loonkosten die zo hoog zijn, dat het voor het bedrijfsleven moeilijk is geworden om nog Nederlanders in dienst te nemen. Daardoor blijft de werkeloosheid bestaan. Anderzijds neemt aan de onderkant van de samenleving de armoede toe en dat komt vooral duidelijk naar voren door de groei van het aantal voedselbanken en hun klanten. Voor 2002 waren er helemaal geen voedselbanken. Ook het aantal daklozen neemt de laatste jaren toe, voor een deel door huisuitzettingen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen.

Toenemende armoede in Nederland

 

Een voorbeeld van de manier waarop Nederlands belastinggeld verdwijnt door beleid van de overheid, is de regelmatig optredende, doelbewuste kapitaalvernietiging bij bouwprojecten. Zo werd rond 2008 het stadscentrum van Almere Buiten vernieuwd voor een begroot bedrag van 11 miljoen euro waarvan 3,5 miljoen letterlijk bedoeld was voor kapitaalvernietiging. Bij het station moesten namelijk goede woningen en winkels die hoogstens twintig jaar oud waren, alweer worden gesloopt om plaats te maken voor een zinloos groot en kaal plein. Een klein bedrag aan kapitaalvernietiging is nooit te voorkomen maar tegenwoordig wordt er bij grote bouwprojecten letterlijk gesmeten met belastinggeld.

Naast de belastingdruk en loonmatiging zijn er beslissingen van de Staat, genomen zonder brede maatschappelijke discussie, die de burgers onnodig op hoge kosten jagen, zoals het besluit om als enige land ter wereld nieuwe aardgasaansluitingen vanaf 2018 te verbieden. Groen gas als duurzame biobrandstof mag dus niet meer maar goedkope stroom uit kernenergie mag ook al niet. Daardoor zullen nieuwbouwwoningen tot 20.000 euro duurder worden vanwege de aanleg van bijvoorbeeld warmtepompen. Het totale afgesloten energieakkoord levert misschien 0,0001 graad Celsius minder temperatuurstijging van de aarde op maar gaat voor de belastingbetaler veel meer dan 100 miljard (!) en misschien zelfs 500 miljard euro kosten. En zelfs die uiterst geringe vermindering van temperatuurstijging is nog dubieus, omdat temperatuurstijging waarschijnlijk niet eens veroorzaakt wordt door de mens.

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) gegeven door voorzitter Klimaatakkoord Ed Nijpels (links) en door minister Cora van Nieuwenhuizen (rechts, er zijn ook vrouwelijke loges)

 

Ook de Europese Unie helpt mee met het armer maken van de Nederlandse belastingbetalers. De Nederlandse afdracht aan de Europese Unie gaat van 410 omhoog naar netto 580 euro per persoon per jaar. Daarnaast wil de Unie ook directe belastingen gaan heffen en de geschiedenis laat zien dat Nederlandse belastingen dan NIET evenredig omlaag zullen gaan. Bij de invoering van de Euro is er verder sprake van een serieus wisselverlies geweest doordat de gulden 10 tot 12 % te goedkoop ingeruild werd, wat aangeduid wordt door de grote prijscorrectie voorafgaand aan en rond de invoering van de Euro. Door die prijscorrectie raakten mensen met spaargeld of pensioenopbouw gezamenlijk vele tientallen miljarden guldens kwijt. Het beleid van de Europese Centrale Bank is ook daadwerkelijk gericht op verplaatsing van kapitaal van Noord naar Zuid. In plaats van minder goed presterende Europese lidstaten te stimuleren tot het verbeteren van hun economieën bouwt de EU zichzelf tegenwoordig langzaam om tot een transferunie. Nederland wordt daarbij een wingewest in de Europese Unie, wat de meest duidelijke gevolgen zal hebben voor de laagste inkomens. De armoede in ons land zal daardoor nog meer toenemen.

Prijscorrecties (HCIP) van meer dan 5 % (invoering euro vanaf 1 januari 2002)

 

Nederland wordt bewust lelijk gemaakt

In 2016 gooide een schoonmaker een propje papier weg in een museum in Haarlem. Het witte verfrommelde papiertje bleek echter bedoeld te zijn als kunstwerk en was voor 500 euro (!) van ons belastinggeld aangekocht van de zogenaamde kunstenaar Martin Creed. De organisator van de tentoonstelling, Hans Bossmann, laat met het papiertje niet alleen zien dat Nederlandse waarden en normen zoals werken voor je brood niet meer gelden. Hij laat ook zien dat schoonheid plaats moet maken voor lelijkheid. Complete musea zijn tegenwoordig door de kunstpausen gevuld met ontstellend lelijke, moderne kunst.

Zogenaamde conceptuele kunst, denk ik (van Lutz Bacher)

Over smaak valt niet te twisten, luidt het Latijnse gezegde. Toch wordt er al duizenden jaren, sinds de Grieken en Romeinen zelfs uitgebreid gedocumenteerd, gediscussieerd over bijvoorbeeld schoonheid. Schoonheid is de (grotendeels subjectieve) beleving van de som der delen in de juiste samenhang zodat het de mens behaagt. Sinds de oudheid beschrijft men over het algemeen schoonheid in termen van harmonie, symmetrie, rust en goede verhoudingen. Een goede verhouding van afmetingen binnen een ontwerp is bijvoorbeeld de Gulden snede (breedte staat tot lengte als 1 : 1,6). Ook de natuur als voorbeeld of menselijke aspecten zoals vakmanschap, romantiek en tradities horen bij beschouwingen over schoonheid.

Door velen gewaardeerde harmonie in kleurgebruik (bij elkaar passende tinten en accentkleuren) links en opzettelijk niet-harmonische kleuren in de huidige openbare ruimte rechts, met bovenaan huizen van Winy Maas van MVRDV

Door velen gewaardeerde symmetrie (evenwichtige lijnsymmetrie) links en doelbewust beeldbepalende asymmetrie door architecten Felix Claus en Kees Kaan rechts

Door velen gewaardeerde rust en balans door grote bouwelementen (bv. ramen) onder en kleine elementen boven te plaatsen (links) en bewuste onbalans in ontwerp van René van Zuuk rechts

Door velen gewaardeerde prettige verhoudingen volgens het principe van de Gulden snede bij de ramen links en opzettelijk bizarre raamafmetingen rechts

Door velen gewaardeerde menselijke maat, romantiek en intimiteit links en onmenselijke Almeerse stadsschouwburg rechts

Niet door lelijkheid aangetaste Marokkaanse mode met symmetrie, harmonisch kleurgebruik, natuurmotieven en respect voor traditie links en moderne westerse mode rechts

Door velen gewaardeerde woningen in Nederlandse bouwstijl met dakgoten en symmetrisch pannendak links en opzettelijk niet-Nederlandse sovjetbouw rechts

Door velen gewaardeerde klassieke kunsten met harmonische muziek (grondtoon, boventonen door aandrukken van de snaren) links en zwaar door de Staat gesubsidieerde "Urban Culture" met harmonieloze "Rap Music" en "Street Art" rechts

 

De genoemde aspecten van schoonheid zijn grotendeels verdwenen uit de moderne cultuurvormen of de huidige inrichting van de openbare ruimte. Daardoor ontstaat kunst of muziek of bebouwing die objectief lelijk is, en die lelijkheid is structureel. Het is blijkbaar opzet. De lelijkheid komt steeds niet voort uit de bevolking maar wordt aan ons opgelegd door een elite van Boven ons Gestelden (naar Theo van Gogh) zoals wethouders, architecten en museumdirecties.

 

Vreemd is namelijk ook dat er geen ontwikkeling in alle lelijkheid is. Als stroming in de kunst heeft bijvoorbeeld art deco misschien slechts 15 jaar geduurd. Ook bij de popmuziek in de vorige eeuw waren er stromingen zoals punk of glamrock die tijdelijk waren. De graffitikunst van nu is echter precies dezelfde als van veertig jaar geleden. De agressieve apenmuziek ("rap" met monotoon gesproken en niet gezongen tekst) en de rare conceptuele moderne kunst zijn eveneens al tientallen jaren niet meer veranderd en zijn al die tijd even lelijk gebleven. Blijkbaar wordt de lelijkheid kunstmatig, van bovenaf, in dezelfde vorm in stand gehouden.

 

Nederland wordt klaar gemaakt voor dictatuur

 

Bij dit alles moet worden opgemerkt dat er in de vorige eeuw een opmerkelijke wisseling van de macht binnen de samenleving heeft plaatsgevonden. Tot ongeveer de jaren vijftig waren de hogere maatschappelijke posities zoals die van burgemeesters of professoren min of meer in handen van welgestelde families die de opleidingen daarvoor konden betalen. De zoon van de notaris werd wethouder en de zoon van een timmerman werd fabrieksarbeider. Het hogere onderwijs werd pas meer toegankelijk in de zestiger jaren. Onder de meer massale en niet meer uit de oude elite afkomstige studenten ontstond langzamerhand een vorm van verzet tegen het gezag en tegen de samenleving die de oudere generaties hadden opgebouwd. Tegelijk kregen de protesterende studenten, de hippiegeneratie genoemd, ook meer kansen doordat er dankzij de groeiende naoorlogse economie meer vacatures waren. Grof gezegd bestormden de hippies min of meer de instellingen zoals universiteiten en overheidsbesturen, creëerden daar nieuwe topposities voor gelijkgestemden maar gooiden ook direct de deur achter zich dicht voor latere generaties en hervormers.

 

Met de hippies ontstond een nieuwe gevestigde macht. De oude macht was echter in ieder geval nog vaak kerkelijk en/of klassiek geschoold en was bekend met de Griekse democratie, klassieke schoonheid en oude filosofen. Daarentegen zijn de hippies van destijds als machthebbers van nu over het algemeen collectief vergiftigd met bijvoorbeeld het zwartgallige en nihilistische gedachtegoed van Jean-Paul Sartre (die gekant was tegen democratie) of met de gelijkheidsobsessie en vooruitgangsdwang van Mao Tse-tung.

 

Een andere anti-Nederlandse kracht binnen het openbare bestuur bestaat vermoedelijk uit de vrijmetselarij. Vrijmetselaars leggen een eed af om elkaar te steunen en in de prakrijk betekent dit dat zij elkaar in het geheim naar de top van de bouwwereld en het openbare bestuur helpen. Men kan aannemen dat zij daar met hun drang naar perfectie en geometrie werken aan hun ideale samenleving. Deze is echter identiek aan de klasseloze en staatloze samenleving, bestuurd door een ongekozen en niet te controleren politieke elite, zoals die nagestreefd werd binnen de voormalige Sovet-Unie met een streng geordende inrichting van de openbare ruimte. Het vrijmetselaarsideaal en het sovjetideaal zijn hetzelfde. De logge en rechtlijnig gerangschikte sovjetarchitectuur die men tegenwoordig steeds vaker in ons land ziet, komt dus waarschijnlijk voort uit een kwaadaardig brouwsel van hippiegedachtegoed en vrijmetselarij bij wethouders, architecten en aannemers.

Vrijmetselaarssymbolen op een rotonde in Bilthoven; beslissingen over de openbare ruimte met participatie in plaats van inspraak gaan tegenwoordig juist helemaal buiten U om


De algemene conclusie is in ieder geval: in Nederland is inmiddels sprake van een nieuwe en vervelende, gevestigde macht en deze ongekozen kliek van bestuurders streeft alleen maar naar ontworteling, verpaupering en pure lelijkheid. De huidige Staat laat de burgers en hun woonomgeving niet meer met rust en richt zich alleen maar op maximaal herinrichten en vernieuwen. Openbare bestuurders smijten met Uw belastinggeld, gooien hele wijken en landschappen plat en bouwen alles zo lelijk mogelijk weer op. Daardoor zijn er geen oude bomen meer maar neemt bijvoorbeeld ook de soortenrijkdom aan planten en dieren in onze natuur af. Alles wat mooi en Nederlands is, wordt stelselmatig verwoest zodat er niets meer overblijft om voor te strijden. De overstap naar een Europese Sovjet-Unie met de censuur, het machtsmisbruik en de politieke terreur die daarbij horen, is daarmee gemakkelijk gemaakt. Als U zoiets niet wilt, kunt U voortaan maar beter stemmen op politieke partijen die zich meer behoudend en vaderlandsgetrouw opstellen en die voor goedburgerlijke Nederlandse waarden en normen pleiten. Dat zijn meteen ook de partijen die in de huidige media zwart worden gemaakt als zijnde populistisch of nationalistisch.

 

Waarschijnlijk begrijpt U nu waarom dat zo gebeurt.

 

 

Tijdloze klassieke schoonheid

 

 

 

Opmerkingen

Edwin Vissers

16.07.2020 12:19

Heeft iemand nog de gedachte dat dat satanische tuig onder het oordeel staat ,je gaat vanzelf van de echte Messias houden ,halleluja heer kom u terug ,ja zei die ,maar eerst Obama 7 jaar de antichris

Cor Lauwerijssen

03.06.2020 00:30

Mijn vrouw attendeerde me op het bestaan van deze website met alleen maar waarheden, zeker geen halve! Het verval van Nederland. Arme kinderen en kleinkinderen. Bewust afbreken van wat goed was.

Pim van Kesteren

13.06.2020 17:23

Klopt. Nederland wordt inderdaad bewust afgebroken. Help s.v.p. mee bij de discussie hierover.

Chinta M.L.koster

13.05.2017 17:52

Draadloos.
als de klank van verbrokkelde aarde zwijgt
vallen gedachten woordeloos
waar geen weg nog ging.

Als dank voor het lezen van je studies.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina