(Op deze pagina probeer ik aan te geven hoe zaken anders kunnen. Bij "Verzet U" ziet U mijn mening over Nederland. Onder "NWO, Illuminati" en "Amousiamanie" vindt U artikelen over vrijmetselarij en de negatieve invloed ervan op onze democratische rechtsstaat. "Eerie Almere" en "Eng in Almere" gaan niet over mij maar over bizarre bouwwerken en symbolen in Almere. Onder "Andere meningen" vindt U verwijzingen naar door mij goedgekeurde, andere internetpagina's. Bij "Gastenboek" kunt U tenslotte eventueel een boodschap achterlaten.)

Hoe moet het dan ...

 

U kunt mij maar beter niet vragen naar mijn mening.

Ik ben namelijk een reactionaire nare oude man.

Van mij mogen er werkkampen komen voor hangjongeren. Ga anders een boek lezen of doe aan sport of aan muziek. Maar weg met die door de Staat betaalde hangplekken. En er is MEER dan alleen maar pillen en agressieve apenmuziek.

 

Ons land wordt steeds lelijker doordat het steeds socialistischer wordt. Hoe meer dit wordt teruggedraaid en hoe meer aandacht wij weer krijgen voor goedburgerlijke Nederlandse waarden en normen, des te beter het is. Voor dat doel moet er eigenlijk een nieuwe democratische beweging komen. Bij voorbeeld een nieuwe politieke ledenpartij met gematigd conservatieve en gematigd nationalistische standpunten. En met een anti-vrijmetselaarsclausule.

 

Volgens mij

Ik heb natuurlijk niet alleen kritiek. Ik probeer hier ook in grote lijnen aan te geven wat er in Nederland moet veranderen om ons te vrijwaren van een komende politiestaat. En de enige goede verandering is een langzame verandering. Als het maar in de juiste richting gaat.

Het belangrijkste is nu dat Nederland het lidmaatschap van de EU opzegt en in plaats daarvan vaste handelspartner wordt. Ook zonder lidmaatschap van de EU kan Nederland over de hele wereld goederen verhandelen. En zonder bijvoorbeeld de eis van Europese aanbesteding vanuit de EU kunnen gemeenten weer zelf vuilnisophaaldiensten of plantsoenendiensten opzetten in de vorm van werkverschaffing voor mensen in de bijstand. Ook wordt dan weer de oprichting van hypotheekbanken of nutsspaarbanken voor hypotheken of sparen zonder risico mogelijk.

In de tweede plaats kan ons land ook maar beter tegelijkertijd uit de Euro stappen. Als zelfstandig land kan Nederland weer zelf financiële en economische beslissingen nemen en het gevaar van hoge inflatie afwenden.

 

Zo mooi was ons Nederlandse geld voor de geleidelijke invoering van de politiestaat 

Verder moeten eindelijk de loonkosten en belastingen in Nederland drastisch omlaag. Deze zijn nu zo hoog dat economie en werkgelegenheid serieus worden bedreigd.

In samenhang daarmee dient de Nederlandse overheid drastisch af te slanken. Er zijn nu ongeveer een miljoen ambtenaren die direct voor de overheid werken, en nog eens 1,4 mensen in dienst van gesubsidieerde instellingen en bestuursorganen. In bij voorbeeld de zorg is in de afgelopen jaren een verstikkende en zeer kostbare bureaucratische korst van "managers" ontstaan, die zich niet direct bezighouden met patiënten maar die blijkbaar de zorg "in de markt" moeten zetten.

Om U ook een idee te geven van de problemen bij het onderwijs: op de loonlijst van het Ministerie van Onderwijs staan 500.000 mensen. Een half miljoen ambtenaren, van wie slechts een klein aantal echt voor de klas staat. De rest bestuurt, vergadert, schrijft rapporten of verzint problemen (zwakke scholen, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, PPD NOS, autisme, Asperger). Vooral het onderwijs is verworden tot een baantjesfabriek voor duurbetaalde linkse billemaatjes die zich overal mee bemoeien maar geen les geven, terwijl de juf voor een klas met 36 kinderen staat. Het schoolbestuur Amarantis zat in het allerduurste kantoorgebouw (het Atrium) van Amsterdam, terwijl de kinderen het moesten doen met kapotte oude schoolboeken of een stapeltje fotokopieën met een nietje erdoor. Het Nederlandse onderwijs is inmiddels zo erbarmelijk slecht dat steeds meer kinderen vanuit Almelo of Enschede naar school gaan in Duitsland. Dagelijks vertrekken er grote en volle schoolbussen uit Roosendaal naar België. Meer specifiek: het niveau in Nederland is zo laag dat gemiddeld iets meer dan een op de vijf Nederlandse kinderen tegenwoordig het onderwijs verlaat zonder wat voor diploma dan ook.

Voor het beperken van alle bemoeienis en voor afslanking van de overheid is het nodig dat veel wetgeving en regelgeving vervalt. Bij elke nieuwe wet zijn er namelijk nog meer ambtenaren nodig voor de uitvoering ervan en bij een vermindering van het aantal wetten geldt hopelijk het omgekeerde. Met af te schaffen wetten bedoel ik alles van na ongeveer 1980. Toen kregen de hippies blijkbaar overal zo veel macht dat er allerlei socialistische onzinwetten doorgevoerd konden worden.

Dus:

(A) De nieuwe sociale grondrechten uit de grondwetswijziging van 1983 kunnen maar het beste worden herzien en deels ingetrokken. De wijziging zorgt er bijvoorbeeld voor dat misdadigers op een voetstuk worden geplaatst en aan alle kanten beschermd worden. De bescherming geldt voor mensen die zich schuldig maken aan criminaliteit, maar dus niet voor overtreders van een wet. Vandaar de tegenstelling tussen enerzijds relatief lage straffen voor geweldsmisdrijven en anderzijds torenhoge bestuurlijke boetes voor kleine verkeersovertredingen, zoals 55 euro boete als het fietsachterlicht niet brandt. Ook zorgt de grondwetswijziging ervoor dat iedereen, dus ook elke illegaal en elke kraker in nazikledij, recht heeft op een woning in Nederland.

(B) Vrijwel alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren dienen eigenlijk te worden teruggedraaid en de bijbehorende wetten (de lijst is eindeloos) ingetrokken. Basisscholen moeten zich bij het onderwijs kunnen concentreren op bij voorbeeld werkwoordspelling en rekenen met procenten.

 

(C) Allerlei regelgeving rond tbs kan vervallen als de krankzinnigenwet weer wordt ingesteld. Met deze wet, maar dan met bijvoorbeeld de aanvulling dat drie medici moeten tekenen voordat er verplichte opname plaatsvindt, wordt het weer mogelijk psychiatrische patiënten tegen hun wil te behandelen in een inrichting. Nu zwerven zij verloederd over straat of trekken zij moordend en verkrachtend door de samenleving.

(D) De Wet op de Gezinsvorming en Gezinshereniging zou eigenlijk helemaal moeten verdwijnen. Deze wet staat de integratie van immigranten in de weg en helpt alleen maar bij de etnische opsplitsing van de samenleving. Wie zonder Nederlandse nationaliteit toch familie of een bruid uit het buitenland wil halen, kan ook eerst kiezen voor naturalisatie. Bovendien heeft de wet alweer gezorgd voor een eindeloze reeks nieuwe wetten en regels. En bijbehorende commissies, werkgroepen, ambtenaren en instellingen.

(E) De Wajong kan maar beter weer verdwijnen. Op dit moment krijgt 1 op de 12 jongeren definitief een uitkering en hoeft nooit meer te werken, omdat men blijkbaar voor de rest van zijn of haar leven ziek is.

(F) De in 2006 ingevoerde marktwerking in de zorg moet weer worden teruggedraaid. Het heeft alleen maar geleid tot extra bureaubanen en kostbare bestuurslagen. Ook de woningbouwverenigingen en energiebedrijven kunnen maar beter weer onder regie van de overheid komen. De extreem hoge salarissen in het bestuur geven namelijk aan dat er helemaal geen marktwerking is. Men kan blijkbaar onbeperkt alle kosten doorschuiven naar de belastingbetaler.

(G) Usw.

Het is ook dringend nodig dat het proces van democratische besluitvorming in Nederland verbetert. De drempel voor het organiseren van een raadgevend referendum over een bepaald onderwerp zou van 250.000 naar 50.000 handtekeningen moeten. Burgers van Nederland kunnen dan gemakkelijker hun mening geven over de arrogante grootheidswaanzin in de politiek. Het openbare bestuur in Nederland is immers het morele kompas volledig kwijt maar heeft tegelijk wel alle macht naar zich toe getrokken.

Verder moet de verborgen werkeloosheid eindelijk eens worden aangepakt. Een veel te groot aantal mensen staat met een uitkering aan de kant en is wat inkomen betreft volledig afhankelijk van de Staat. Uiteindelijk moeten de kosten voor deze uitkeringen via belastingen worden opgebracht, wat ook het werkende deel van de bevolking weer armer en meer afhankelijk (zorgtoeslag) maakt. Voor aanpak van de verborgen werkeloosheid in Nederland moeten eerst de grenzen dicht voor nieuwe arbeidsmigranten, omdat anders geen enkele maatregel zin heeft. Met "Wij kunnen geen geschikte mensen in Nederland vinden" bedoelen werkgevers alleen maar dat zij in Nederland geen mensen kunnen vinden, die willen werken voor een paar euro per uur. Als de economie hopelijk weer aantrekt, horen de belastingen langzaam te worden verlaagd en hoort het minimumloon geleidelijk omhoog te gaan, om werken weer aantrekkelijk te maken. Tegelijk zouden mensen voor hun bijstandsuitkering bijvoorbeeld dagdelen moeten gaan werken bij de plantsoenendienst. Wie dan niet komt opdagen, krijgt automatisch minder uitkering. Bij een samenleving hoort iedereen namelijk mee te doen.

En ergert U zich ook zo aan die marihuanazombies die doelloos rondslenteren in het centrum? Elk jaar lopen door hasjiesj enkele duizenden jongeren in Nederland een hersenbeschadiging op, zodat zij de rest van hun leven lijden aan psychoses. Al die stinkende marihuanawinkels kunnen maar beter worden gesloten.

Wat betreft ontwikkelingshulp, zou er alleen geld moeten worden ingezet voor directe noodhulp, onderwijs of bij voorbeeld programma's voor geboortebeperking. Op geen enkele manier mag Nederlands belastinggeld worden gebruikt als middel om welvaart over te hevelen. Dat is alleen maar een beloning voor niets doen of voor ontoereikend bestuur. En asielzoekers zouden alleen moeten worden opgevangen in de regio van herkomst. Laat een asielzoeker uit bij voorbeeld Jemen die zich zonder paspoort meldt op Schiphol, dus afreizen naar de Nederlandse ambassade in Ethiopië. Alles kan daar veel goedkoper en doelmatiger worden afgehandeld en op deze wijze wordt mensensmokkel niet meer aangemoedigd. En wie in Nederland wil wonen, kan ook naturaliseren tot Nederlander zonder dat misbruik gemaakt hoeft te worden van kostbare asielprocedures.

Is het overigens niet ook verstandig om democratisch af te spreken dat de Nederlandse nationaliteit komt te vervallen, voor wie daarnaast een andere nationaliteit heeft? Andere landen gaan ook uit van onverenigbaarheid van nationaliteiten en integratie mag best wat meer afgedwongen worden. Het is niet racistisch bedoeld. Mensen binnen de samenleving die wat meer afhankelijk zijn, zoals vrouwen, ernstig zieken of homosexuelen, mogen wat mij betreft hun dubbele nationaliteit houden. Als er maar meer stimulans komt om te werken aan een gezamenlijke toekomst.

 

 

Op defensie mag juist niet meer bezuinigd worden. Integendeel! Hoe duur zou een klein formaat vliegdekschip met een vloot verticaal opstijgende en landende straaljagers zijn voor Nederland? Is er korting bij twee vliegdekschepen? Het is niet verstandig om er altijd maar vanuit te gaan dat Amerika ons wel weer komt redden, als het fout gaat.

Tenslotte...

 

Hoe meer van dit soort jongens of mannen (allochtone vrouwen assimileren vaak wel en draaien over het algemen positief mee in de samenleving) weer teruggaat naar dat wat blijkbaar wel hun vaderland is en waar zij zich blijkbaar WEL voor willen inzetten, des te veiliger het weer op straat wordt voor vrouwen, homoseksuelen en Joden en des te mooier het wordt in Nederland.

Opmerkingen

Floral

12.10.2021 17:52

Ik wil alleen deze kredietmaatschappij (SOFORT-KREDIT) in Berlijn bedanken, die mij een lening van 450.000 euro heeft verleend tegen een zeer lage rente van 2% omdat ik vele malen ben misleid door som

Ano

27.09.2021 07:56

Er zijn genoeg mensen die het naar hun zin hebben met leuke collegas en zinvolle tijdsbesteding. Er zijn ook mensen die het verstand op nul kunnen zetten en de hele dag achter een lopende band zitten.

Ano

27.09.2021 07:57

Maar voor velen is werken een deprimerende zielslopende tijdsberoving en ze hebben geen keuze want de rekeningen moeten betaald worden.

Ano

27.09.2021 07:55

Het aantal mensen dat psychoses krijgt is niet gestegen sinds de stijgende populariteit van deze softdrug en ligt altijd nog op zo'n 1%. De hard-drug Alcohol richt nog steeds veel meer schade aan.

Ano

27.09.2021 07:54

Fijn te horen dat werkkampen een overdrijving was. Ik had namelijk gelijk de neiging om deze site te sluiten. Zoals je wel kunt begrijpen hebben veel mensen tegenwoordig een probleem met "autoriteit".

Princess Luus, de Cock, San.

26.10.2018 13:55

Dit slaat, natuurlijk, helemaal nergens op. Werk-kampen, voor jongeren? Serieus? Laten, we kwaad, niet met, het-zelfde kwaad, vergelden.

Pim van Kesteren

03.06.2019 17:30

Ik overdrijf graag. Ik bedoel dat het absurd is dat de gemeente met belastinggeld hangplekken inricht voor hangjongeren. Met afdak tegen de regen en met urinoir. Zodat er meer hangjongeren komen.

Van Beek

17.05.2017 14:35

Jammer dat u zo rasistisch bent. Kan echt niet hoe u praat over jonge mannen van een andere etnische achtergrond.

Pim

18.05.2017 10:09

Vergelijk hen maar eens met allochtone meisjes en vrouwen. Die doen het over het algemeen goed. Blijkbaar hebben veel jonge allochtone mannen een hekel aan Nederland.

;)

01.06.2016 21:52

dat rosa mel apibus

Pim

24.06.2016 17:38

Bijen. Anders dan vrijmetselaars zijn die actief in het openbaar en geen gevaar voor onze democratische rechtsstaat.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina