Boston, met panoramaverdieping

Het huis van Salomon

Pim van Kesteren

Opvallende en kolossale, solitaire gebouwen die een wijde omgeving domuineren, verwijzen waarschijnlijk naar het Huis van Salomon in het boek Nova Atlantis uit 1624. Dit is het huis voor de elite. Met de bouw van een Huis van Salomon wordt een ondemocratische boodschap afgegeven, namelijk dat gewone mensen niet in staat zijn een land te besturen. Een verlichte en ongekozen (en rijke en oncontroleerbare) elite moet dat doen. Deze boodschap wordt straks aan een wereldpubliek doorgegeven door middel van de Almeerse Floriade in 2022.

Leeuwarden, met panoramaverdieping

 

Het boek Nova Atlantis (Nieuw Atlantis) is geschreven door Francis Bacon. Deze filosoof wordt algemeen gezien als de grondlegger voor de huidige wetenschapppelijke manier van kennis vergaren door middel van onderzoek. In zijn boek beschrijft hij een ideale stadssamenleving op een eiland, Bensalem geheten, en de stad kan in al haar behoeften voorzien dankzij de vooruitgang van de wetenschap. De samenleving in de stad is echter slechts in schijn democratisch van opzet. De werkelijke macht hoort volgens Bacon blijkbaar te liggen bij technocraten en wetenschappers die verlicht zijn en alles nu eenmaal het beste weten. Vanuit het grootste gebouw op het eiland dat in het boek het Huis van Salomon genoemd wordt, verrichten zij hun onderzoek naar de waarheid en besturen zij de stad en het eiland.

 

Francis Bacon en zijn New Atlantis (de Engelse vertaling uit 1627)

 

Het idee dat een samenleving niet democratisch bestuurd hoort te worden - gewone burgers hebben toch geen inzicht in bestuur of kennis van zaken - leefde bijvoorbeeld bij de klassieke filosofen Socrates, Plato en Aristoteles en later ook bij Jean Paul Sartre. Ook bij vrijmetselaars leeft het ideaal van een samenleving die op niet-democratische wijze bestuurd wordt door een ongekozen elite. Van vrijmetselaars uiteraard.

 

De band tussen vrijmetselarij en het streven naar bestuur door een ongekozen elite komt duidelijk naar voren bij de komende 7e editie van de Floriade in Almere in 2022. Het is aannemelijk dat het hierbij om een vrijmetselaarsproject gaat, omdat het door Winy Maas van architectenbureau MVRDV voorgestelde plan verschillende verwijzingen naar de vrijmetselarij bevat, zoals geometrische figuren (driehoeken, vierkanten, cirkels), een strakke geometrie (volgens vrijmetselaars de taal van God of van hun god) en het getal 77 als de geraamde aanlegkosten in miljoenen. Dit getal is voor vrijmetselaars bijzonder. Verschillende loges hebben namelijk als straatadres nummer 77.

 

Toenmalige wethouder in Almere Adri Duivesteijn, die het floriadeproject binnenhaalde, en Winy Maas horen vermoedelijk beide bij de vrijmetselarij. De gang van zaken rond de komende Floriade wordt logisch als men bedenkt dat vrijmetselaars de eed afleggen om elkaar te helpen. In de praktijk helpen zij elkaar in het geheim naar de top binnen de bouwwereld en het openbare bestuur en beslissen daar over de inrichting van de openbare ruimte. Op kosten van de belastingbetaler en buiten controle van de gewone burgers om.

Het Almeerse plan voor de Floriade

 

In het plan voor de Floriade in Almere valt niet alleen de vrijmetselaarssymboliek op. Er zijn ook verschillende verwijzingen naar het boek Nova Atlantis van Francis Bacon. De reeds bestaande Almeerse Utopiatoren (de roman van Bacon gaat over een utopische samenleving) vormt bijvoorbeeld een hoekpunt van het plangebied. Het gebied van de Floriade komt verder bij het reeds bestaande Atlantisstrand en voor het project is restaurant Atlantis gesloopt (om blijkbaar plaats te maken voor een nieuw Atlantis, de titel van het boek).

 

Daarnaast is het oorspronkelijke thema van de komende Floriade de zelfvoorzienende stad, hetzelfde onderwerp als in het boek van Bacon. Vanwege dat thema voorziet het Almeerse plan in de bouw van een woonwijk, hoewel het bij de Floriade eigenlijk om een tuinbouwtentoonstelling gaat. De nieuwe wijk zal grotendeels worden aangelegd op het bestaande Vogeleiland, vergelijkbaar met het eiland Bensalem in de roman van Francis Bacon.

 

In het oorspronkelijke plan voor de Almeerse Floriade is tenslotte ook sprake geweest van de bouw van een zogenaamd iconisch gebouw van 2 miljoen euro dat weer te vergelijken is met het Huis van Salomon uit Nova Atlantis. Voormalig wethouder Henk Mulder benadrukte regelmatig dat iconische gebouw (voor een tuinbouwtentoonstelling!) Het Almeerse plan verwijst dus niet alleen naar de vrijmetselarij maar ook naar de utopische samenleving van Francis Bacon.

 

Met de aanleg van de Floriade 2022 in de huidige vorm willen de vrijmetselaars in het Almeerse bestuur (wethouders en fractievoorzitters) blijkbaar een boodschap uitdragen aan een wereldpubliek. De komende Floriade wordt namelijk wereldwijd een van de tien belangrijkste tentoonstellingen van 2022. En die uit te dragen boodschap luidt dat een samenleving zichzelf niet democratisch kan besturen, maar dat de macht in handen moet zijn van een ongekozen elite. Dat deze boodschap hoe dan ook verspreid moet worden, blijkt uit de huidige absurde gang van zaken rond de Floriade. Met de meest draconische maatregelen (ontheffing Flora en Faunawet vanwege de aanwezigheid van beschermde planten, roofvogels en bevers, ontheffing Boswet omdat veel bos gekapt moest worden, uitkopen van Camping Waterhout, intimidatie Jachthaven Haddock) en ten koste van vele miljoenen euro's wordt het Almeerse project hoe dan ook doorgedrukt in de huidige vorm, d.w.z. bij de Utopiatoren.

 

FLoriade Venlo

 

Het is opvallend dat er ook bij de laatste Floriade, in 2012 in Venlo, sprake was van een Huis van Salomon. Dat is namelijk het speciaal voor de tentoonstelling gebouwde, maar nu leegstaande toegangsgebouw met opvallende architectuur van Jo Coenen. Het concept van een tuinbouwtentoonstelling was bij deze Floriade al naar de achtergrond verdwenen.

 

Een algemene klacht van bezoekers was dat zij lang moesten lopen over de uitgestrekte grasvlaktes tussen de architectonische hoogstandjes door en dat er eigenlijk weinig planten en bloemen te zien waren. Ook klaagden de mensen over de hoge toegangsprijs die waarschijnlijk nodig was om alle kostbare architectuur te betalen, terwijl er nauwelijks sponsorgeld binnenkwam van deelnemende kwekers of tuinbouwbedrijven. Die waren blijkbaar niet welkom op het vrijmetselaarsfeestje.

 

Molenbeek

 

Op meer plaatsen en in meer landen is sprake van een enorm en alleenstaand gebouw dat boven alles in de stad uitsteekt.

New York

 

Arnhem

 

Bilbao

 

Utrecht

 

De dominerende solitaire gebouwen, vaak met een bovenste panoramaverdieping, zijn eigenlijk steeds opvallend lelijk en vallen erg uit de toon wat betreft plaatselijke bouwstijlen en tradities. Met de bouw ervan dragen de verantwoordelijke vrijmetselaars (wethouders, architecten en aannemers) al lange tijd hun ondemocratische boodschap uit. Men moet hierbij bedenken dat vrijmetselaars natuurlijk geen openbare bijeenkomsten kunnen uitroepen om de democratie af te schaffen en de staatsmacht over te dragen aan een ongekozen bestuurselite.

 

Naast de bouw van een huis van Salomon geven vermoedelijke vrijmetselaars ook andere signalen aan het publiek door, zoals bepaalde handgebaren op het moment dat er door journalisten een foto gemaakt wordt. Men geeft bijvoorbeeld een vrijmetselaarshanddruk (duim geknikt naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) of men toont een pyramideteken. Dit soort gebaren wordt niet gemaakt door gewone mensen maar altijd door hooggeplaatste personen.

 

Nog een ander signaal wordt waarschijnlijk gevormd door de aanleg van steeds weer een reuzenrad bij belangrijke tentoonstellingen of evenementen. Ook bij de Almeerse Floriade is sprake geweest van een dergelijk rad. Een reuzenrad lijkt onverdacht maar men moet zich realiseren dat het vrijwel altijd met verlies draait. De London Eye draait bijvoorbeeld met een verlies van miljoenen Engelse ponden per jaar. Toch wordt er steeds weer ergens een reuzenrad (Eng.: Ferris wheel) geplaatst, waarschijnlijk omdat een dergelijk rad verwijst naar de oorspronkelijke ontwerper George Washington Ferris en via diens naam naar een van de beroemdste vrijmetselaars ooit.

 

Shanghai, met panoramaverdieping

Parijs

 

De signalen van de vrijmetselaars zijn niet zo onschuldig als zij lijken. In de eerste plaats gaat het om personen die in de samenleving een vooraanstaande en vaak beslissende positie hebben. Belangrijk daarbij is dat er inderdaad in Nederland en in EU-verband een verschuiving van de macht van de gewone burgers naar een ongekozen bestuurselite plaatsvindt. In de jaren negentig van de vorige eeuw was bijvoorbeeld Volkert van der Graaf, de latere moordenaar van Pim Fortuyn, nog in staat om met zijn actiegroep vanuit Wageningen in beroep te gaan tegen een besluit van een Zeeuwse gemeente waarmee een kippenboer toestemming kreeg om zijn stallen uit te breiden.

 

Een beroep zoals door de Wageningse actiegroep tegen een overheidsbesluit is tegenwoordig volstrekt ondenkbaar. Inmiddels hebben wij de Crisis en Hertselwet waarmee elk bezwaar vanuit de samenleving opzij kan worden geschoven. Met de huidige Wet Mulder komt de overheid ook altijd aan haar geld, terecht of niet. De macht verschuift langzaam van de burgers naar de overheid maar tegelijk draagt de Nederlandse steeds meer bevoegdheden over aan de Europese Unie.

 

De Europese Unie beperkt zich ook al lang niet meer tot handelsovereenkomsten maar lijkt zich geleidelijk te ontwikkelen tot een Europese Sovjet-Unie, zeg maar een EUSSR inclusief de censuur en politieke terreur die daarbij horen. Denk maar aan de zogenaamde islamofobiewetten waarmee in Engeland, Zweden en Duitsland reeds verschillende mensen zijn veroordeeld vanwege hun kritiek op de islam. Verschillende Oost-Europese leiders die de vroegere Russische Sovjet-Unie USSR hebben meegemaakt zoals de voormalige Tsjechische president Vaclav Klaus, hebben de EU al vergeleken met de USSR.

 

Almere, in korte tijd veranderd in een troosteloze verwaarloosde oostblokstad vol sovjetarchitectuur

 

Vrijmetselaars staan niet alleen in hun streven naar een niet-democratische en door een bestuurselite geleide staat. Ook socialisten zijn blijkbaar gecharmeerd van het idee dat iedereen even arm en machteloos hoort te zijn. Dat is tenslotte rechtvaardig. Ook ecofascistische en klimaathysterische types willen waarschijnlijk een totalitair Europa dat bijvoorbeeld met harde hand ingrijpende milieumaatregelen afdwingt. Ook ordinaire baantjesjagers willen uiteraard een Europese Sovjet-Unie om voor zichzelf torenhoge salarissen te regelen uit het zicht en buiten de contole van de bevolking om. Ook griezelige technocraten en bureaucraten willen natuurlijk een doelmatig bestuurde nieuwe Sovjet-Unie.

 

Omdat allerlei mensen en dan vooral invloedrijke personen een EUSSR willen, ontstaat deze langzamerhand ook. Gewone burgers die niet achter deze ontwikkeling staan, keren zich echter daardoor van de politiek af. Dat is waarschijnlijk wat tegenwoordig de kloof tussen de politiek en de burgers genoemd wordt. Een nieuwe Sovjet-Unie zal echter onherroepelijk economisch weer te gronde gaan, waarna de gewone bevolking verarmd achterblijft en de bestuurselite alle rijkdom bezit.

 

Burgers kunnen zich maar beter actief verzetten tegen de huidige ontwikkeling naar een door een elite geleide samenleving. Een eerste stap is dat ons land het lidmaatschap van de EU opzegt en alleen vaste handelspartner wordt. Vooraanstaande personen zoals wethouders en ministers zouden verder aangesproken moeten worden op hun sovjetobsessies. Ook overigens op hun vreemde streven naar volksvervanging en islamisering. En het Almeerse plan voor de komende Floriade moet natuurlijk drastisch worden gewijzigd.

 

Denver

 

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina