(Op deze pagina vindt U verschillende artikelen van mij over onder andere vrijmetselarij en de negatieve invloed ervan op onze democratische rechtsstaat. Bij "Verzet U" wil ik duidelijk maken dat er volgens mij iets mis is in Nederland, wat betreft de manier waarop ons land bestuurd wordt. Op de bladzij "Hoe dan wel" probeer ik aan te geven wat er dan zou moeten veranderen. "Eerie Almere" en "Eng in Almere" gaan niet over mij maar over bizarre bouwwerken en symbolen in Almere. Onder "Andere meningen" vindt U verwijzingen naar door mij goedgekeurde, andere internetpagina's. Bij "Gastenboek" kunt U tenslotte eventueel een boodschap achterlaten.)

 

 

 

 

Hieronder volgt een globaal verhaal over de zogenaamde illuminati en een uitleg waarom wij maar beter uit de EU kunnen treden. Waarschijnlijk vindt U het alleen maar onzin. Waarom staat U dan toe dat Uw belastinggeld misbruikt wordt voor illuminatisymbolen zoals een obelisk in Almere Poort, inclusief vaag gepraat over een missende Egyptische benbensteen? Vindt U de huidige muziekvideo's zoals die van Miley Cyrus of Lady Gaga dan echt nog normaal? Hopelijk gaat U zelf op onderzoek uit met het onderstaande als voorlopige leidraad. Alle gebruikte termen zoals equinox, Euromed of boek van Henoch kunt U nazoeken op het internet.

ILLUMINATI......

Pim van Kesteren

De steeds toenemende globalisering en tegelijk de verschuiving van de macht van natiestaten naar internationale organisaties bevestigt bij sommige mensen het idee dat er zich een zogenaamde nieuwe wereldorde ontwikkelt. Het idee voor een dergelijke orde, letterlijk zo genoemd door bij voorbeeld de voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush, komt reeds voor bij de zogenaamde illuminati uit de achttiende eeuw. Verschillende zangers en muziekgroepen van tegenwoordig verwijzen voor hun succes ook naar de illuminati. Wie zijn de illuminati? 

In de popmuziek van nu wemelt het van symboliek waarin het oog van Horus of de onvoltooide pyramide voorkomt


In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het bij illuminati, net als bij religies zoals katholicisme of stromingen zoals liberalisme, natuurlijk niet gaat om een enkelvoudige en strakke organisatie. Op het internet zijn verschillende pagina's te vinden van personen of organisaties die zich openlijk illuminati noemen, zoals Illuminati Order (illuminatiorder.com), The Illuminati Order (illuminati-order.com) of gewoon Illuminati (armageddonconspiracy.co.uk). Bij deze internetpagina's, die normaal toegankelijk zijn, staan de ontwikkeling van kennis (gnosis) en de verlichting van de mens centraal. Met verlichting wordt bedoeld het vrij van religieuze of nationalistische dogma's maken van de mens.

Bij verschillende oosterse religies zoals hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme komt vanouds het begrip van het derde oog voor. Daarmee wordt een zogenaamde poort naar een hoger bewustzijn en een niveau van verlichting bedoeld, die men kan bereiken door middel van mediteren. Met het derde oog zou men meer kunnen zien dan normaal, zoals de geestelijke wereld of de toekomst. De hindoestaanse god Shiva - god van de continue hercreatie door sloop en wederopbouw - wordt beshouwd als zijnde verlicht en wordt vaak uitgebeeld met een derde oog op het voorhoofd.

Shiva met derde oog (links); minister-president Mark Rutte (rechts) is lid van de geheime vrijmetselaarsorganisatie The Three Eyes

 

Ook bij de Griekse filosoof Plato (427 v.C. - 347 v.C.) bestond reeds het idee van verlichting. In zijn boek Staat komt bijvoorbeeld de allegorie van de grot voor. Plato beschrijft daarin wat er gebeurt als mensen hun hele leven gevangen zouden zitten in een grot, maar een van de mensen het lukt om buiten te komen. Buiten de grot zal diegene inzien dat er een volledig andere werkelijkheid naast het bestaan in de grot is, terwijl de achterblijvers blijven denken dat de grot de enige werkelijkheid is. Met mensen die de grot verlaten, bedoelt Plato filosofen die door middel van scholing de ultieme wijsheid bereiken en daardoor geschikt zijn om de samenleving te leiden. Mensen die niet verlicht zijn, zijn daar volgens Plato niet toe in staat. In zijn visie bestaat ultieme wijsheid uit het inzicht dat de echte werkelijkheid perfect en onveranderlijk geordend volgens wiskundige principes is, terwijl gewone mensen slechts leven in een chaotische en voorbijgaande wereld die niet perfect is.

De stroming van de illuminati is waarschijnlijk ook al vele eeuwen oud. Volgens de Franse filosoof en vrijmetselaar Éliphas Lévi (pseudoniem voor Alphonse Constant) uit de negentiende eeuw is de leer van de illuminati opgesteld door de profeet Zarathoestra in het oude Perzië en brachten na de kruistochten de Tempeliers de ideeën over naar Europa. Zarathoestra ging uit van een worsteling bij de mens tussen waarheid en leugen, waarbij men diende te streven naar waarheid door middel van discussies en actieve deelname aan de samenleving. De Franse filosoof en theoloog Jacques Ellul (1912 - 1994) stelt dat de Illuminati opgericht zijn door de volgelingen van de apocalyptische theoloog en monnik Joachim van Fiore uit de twaalfde eeuw, stichter van de Orde van Giovanni in Fiori. Joachim had geprobeerd de boodschap van het boek Openbaring te doorgronden en was uitgekomen bij een concept van drie tijdperken dat hij uitbeeldde met drie cirkels, namelijk voor het Oude Testament (de Vader) en het Nieuwe Testament (de Zoon) en voor het tijdperk (de Heilige Geest) na de Antichrist en de Apocalyps. De schrijver Arkon Daraul (waarschijnlijk pseudoniem van de auteur en soefi Idries Shah, oprichter van Octagon Press) noemt in zijn boek History of Secret Societies de Perzische missionaris Hassan-i Sabbah als oprichter van de illuminati. Deze hoorde bij het ismaïlisme binnen de sjiitische stroming van de islam en was de stichter van de orde van de assassijnen.

De cirkels van Joachim van Fiore


In de loop van de geschiedenis hebben verschillende stromingen het stempel van illuminati gehad. Zo was er in de vijftiende en zestiende eeuw in Spanje sprake van een mystieke stroming binnen de katholieke kerk die bestond uit een los verband van plaatselijke priesters en hun volgelingen. De stroming kwam waarschijnlijk voort uit de veel oudere ideeën van de gnostici over een rijk geestelijk leven in plaats van een beperkt wereldlijk leven. Binnen de stroming, aangeduid als alhumbrados of aluminados, leefde de overtuiging dat men de ziel zo kon vervolmaken, dat alle wereldse zaken inzichtelijk werden en dat men met God een eenheid vormde. Vanwege deze eenheid met God waren zaken zoals kerkgang niet meer nodig maar bestond ook het begrip zonde niet meer. Alhumbrados konden daarom bijvoorbeeld zonder zorgen al hun sexuele verlangens vervullen.


Er wordt vermeld dat kerkdiensten van de alhumbrados uitliepen in geslachtsgemeenschap tussen priesters en gelovigen. De volgelingen kwamen daardoor in botsing met de katholieke kerk en de stroming werd streng vervolgd door de inquisitie. De stroming bereikte ook het zuiden van Frankrijk waar de volgelingen de illuminés genoemd werden. Vermeldingen van de alhumbrados gaan door tot halverwege de zeventiende eeuw, terwijl de illuminés waarschijnlijk tot het eind van de achttiende eeuw hebben bestaan.

Een van de eerste historische (geschreven) bronnen over de illuminati betreft de oprichting van de Bund der Perfektibilisten, met als symbool de uil van Minerva, door Adam Weishaupt in het Beierse Ingolstadt op 1 mei 1776. Het lidmaatschap van deze vereniging was geheim. Weishaupt, professor in de rechten in Ingolstadt, trad uit de Jezuïeten waar hij bij hoorde, en pleitte voor de afschaffing van alle georganiseerde religies of staten omdat deze volgens hem de persoonlijke ontwikkeling van de mens in de weg stonden. Binnen zijn Bund der Perfektibilisten was zelfs sprake van een comité voor vernietiging van de Bijbel. Weishaupt trad toe tot de vrijmetselarij en probeerde met zijn volgelingen de leer te verspreiden binnen de loges. Veel vrijmetselaars werden lid van de Bund en vanaf dat moment kan men spreken van een geheime organisatie binnen de geheime organisaties van de vrijmetselarij. Bekende leden waren onder andere Johann von Herder en Johann von Goethe. De orde noemde zich vanaf 1780 de Bund der Illuminaten. Aan de buitenzijde van het pand waar zij vergaderden, Theresienstraße 23, bevindt zich een gedenksteen waarop verwezen wordt naar de aanwezigheid van een Illuminatensaal tussen 1782 en 1785.

 

 

 

 

 

Die Eule der Minerva, symbool van de Bund der Perfektibilisten


De dag van de oprichting van de Bund valt opvallend genoeg na de zogenaamde Walpurgisnacht, een Duits volksfeest precies halverwege de voorjaarsequinox en de zomerzonnewende (solstitium) waarin het wegjagen van de winterdemonen en de komst van de lente gevierd worden. Een andere opvallend heidense kant van de Bund wordt beschreven door Marvin Anselman in To Eliminate the Opiate. Weishaupt zou namelijk de doctrine van de Frankisten hebben overgenomen. Ook deze Frankisten worden illuminati genoemd. De sekte was gevormd rond Jacob Frank, een Joods religieus leider uit Oost-Polen (nu de Oekraïne) die zichzelf beschouwde als zowel de reïncarnatie van de Bijbelse Jacob als de reïncarnatie van Sabbetai Zevi. Dat was een kabbalistische rabbijn en een in heel Europa bekende Joodse sekteleider uit Izmir die zich in 1665 uitgeroepen had tot de nieuwe verlosser of Messias.

Kern van de leer van Jacob Frank was dat de wetten van de Thora niet meer golden, omdat deze niet voor de komst van de verwachte Messias hadden gezorgd. In plaats daarvan waren zaken die eerder verboden waren, zoals buitenechtelijke relaties, volgens hem juist verplicht om zo de komst van de nieuwe verlosser mogelijk te maken. Frank ging uit van het gezag van de Zorah, het belangrijkste boek van de Joodse mystieke kabbalistiek, en dus niet van de gevestigde Talmoed. Volgens Frank moesten alle bestaande religies en besturen worden vernietigd om een nieuwe wereld te kunnen opbouwen voor de komst van de Messias. Omdat er bij de sekte sprake was van incest en sexuele rituelen, wezen de meeste Joden en Joodse rabbijnen de leer van Jacob Frank als ketterij af.

Het ontstaan van de Bund der Perfektibilisten in 1776 valt samen met de Amerikaanse revolutie of vrijheidsoorlog tegen de Engelsen. De tweede en derde president van Amerika, John Adams en Thomas Jefferson, waren vrijmetselaar maar voegden zich ook bij de illuminati. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het symbool met het oog van Horus boven de onvoltooide pyramide terechtkwam op het officiële zegel van de Verenigde Staten en dus later op de achterkant van het dollarbiljet.

 

 

 

 

 

 

 

Achterkant van het Great Seal of the United States


De illuminati werden als gevaarlijk beschouwd door verschillende hogere vrijmetselaars. George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten en zelf vrijmetselaar van de hoogste graad, heeft bijvoorbeeld in meerdere brieven en toespraken aan het Amerikaanse Congres gewaarschuwd voor de illuminati omdat deze alle regeringen en alle bestaande religies, ook natuurreligies, omver zouden willen werpen. Later heeft ook president en waarschijnlijke vrijmetselaar John Quincy Adams gewaarschuwd voor de illuminati. De keurvorst van Beieren, Karel Theodoor, verbood op 22 juni 1784 alle geheime genootschappen in zijn gebied vanwege staatsgevaarlijke activiteiten. Politieagenten die geïnfiltreerd waren in de Bund der Illuminaten, waren er namelijk achter gekomen dat de illuminati samenspanden tegen het gezag van de vorst. De orde werd echter in 1896, 112 jaar later, opnieuw officieel opgericht. Na die datum zijn er geen documenten van de Bund meer bekend.
 
Een belangrijk Amerikaans lid van de illuminati was vrijmetselaar, generaal en schrijver Albert Pike. Hij is de vermoedelijke schrijver van een brief uit 1871 waarin drie komende wereldoorlogen genoemd worden, waarschijnlijk analoog aan de voorspelling van de driekoppige adelaar in de apocriefe boeken 3 en 4 Ezra. De eerste wereldoorlog moest volgens hem leiden tot een communistische revolutie en afbraak van de keizerrijken. De tweede moest leiden tot verlies van het fascisme, winst voor het communisme, ondermijning van het christendom en vestiging van een zionistische staat. De derde wereldoorlog zou tenslotte gaan tussen het zionisme en de islam waarbij beide vernietigd moesten worden, net als het atheïsme. Dan zouden er volgens Pike geen belangrijke religies of stromingen meer over zijn en stond de mensheid open voor verlichting.

Een organisatie waarvan vermoed wordt dat het om illuminati gaat, is de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad. Deze orde wordt rond 1887 opgericht door de vrijmetselaars William Robert Woodman, William Wynn Westcott en Samuel Liddel McGregor Mathers. De aanduiding Hermetisch verwijst naar de profeet Hermes Trismegistus, waarschijnlijk Idris in de islamitische Koran, die de auteur van oude Griekse geschriften van het zogenaamde Corpus Hermeticum zou zijn. Daarin wordt uitgegaan van de doctrine dat in alle religies een ware theologie voorkomt, die door God in de oudheid aan de mensen geschonken is.  De wijsheid die de basis van het hele universum vormt, wordt gezien als bestaande uit drie delen: alchemie, astrologie en theurgie (contact met God of godheden). In het zegel van Salomon verwijzen de zijden van de driehoeken naar deze drie delen. De (kabbalistisch) tegengestelde oriëntatie van de driehoeken in het zegel verwijst ook naar de tegenstelling tussen enerzijds lucht en vuur (neerwaartse punt) en anderzijds aarde en water (opwaartse punt), gezamenlijk de vier klassieke elementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zegel van Salomon bij Hermes Trimegistus volgens Éliphas Lévi; de Latijnse tekst laat zich vertalen met "zoals het boven (heelal) is, zo is het ook beneden (aarde)," hetzelfde principe als bij de New Age beweging


Bekende leden van de Hermetische Orde waren bijvoorbeeld de schrijvers Aleister Crowley, Bram Stoker (Dracula) en William Butler Yeats. De leden van de Gouden Dageraad hielden zich bezig met het lezen van allerlei heilige boeken, van Thora tot Veda's, maar ook van mystieke geschriften zoals de Kabbala en apocriefe boeken zoals het boek van Henoch. Het idee was dat wijsheid verzameld ligt in deze oude geschriften. Daarnaast hielden de leden zich ook bezig met metafysische en paranormale zaken zoals Enochiaanse magie, gebaseerd op onder andere het Liber Loagaeth uit 1583. Zij oefenden hun spiritualiteit met Enochiaans schaak. Dat is een door Westcott en Mathers ontwikkelde schaakvariant met niet twee maar vier zijden die de vier klassieke elementen vertegenwoordigen. De schaakstukken zijn genoemd naar Egyptische goden zoals Osiris, Isis en Horus.

Magische Enochiaanse cirkel (links). Het is niet eenvoudig om een cirkel in zeven gelijke stukken te verdelen.


Ook opvallend is dat de leden van de Gouden Dageraad vieringen hielden op het tijdstip van de equinox, het moment in het jaar dat de zon boven de evenaar staat en dag en nacht even lang duren. Via een schaduw langs de zijwand wordt dit moment bijvoorbeeld aangegeven door de pyramide van Cheops, die waarschijnlijk de steeds genoemde onvoltooide pyramide is. De bovenste sluitsteen of het pyramidion ontbreekt namelijk.

De equinox wordt zichtbaar door de knik in de zijwand van de pyramide van Cheops

 

Het tijdstip van de equinoxen is niet alleen voor de leden van Gouden Dageraad een belangrijk moment in het jaar. Reeds in de middeleeuwen legden vrijmetselaars het moment vast bij de bouw van kathedralen zodat bijvoorbeeld alleen tijdens een equinox zonlicht precies over een roosvenster valt. Het Perzische nieuwjaarsfeest Noroez valt zelfs op het tijdstip van de voorjaarsequinox. Dit feest is waarschijnlijk ingesteld door de profeet Zarathoestra en bevat vele verwijzingen naar het getal zeven, zoals zeven voorwerpen die beginnen met de letter s, het springen over zeven vuren en het kweken van zeven soorten planten. Een ander voorbeeld is het observatorium van Robert Morris dat in 1977 (!) aangelegd werd in Flevoland. Het observatorium geeft de tijdstippen van de nachteveningen aan. Ook wordt binnen de huidige natuurgodsdienst Wicca bijvoorbeeld een jaarindeling gebruikt, die gebaseerd is op nachteveningen en zonnewendes.

Het observatorium van Robert Morris aangelegd bij Lelystad

 

De orde van de Gouden Dageraad valt na 1900 uiteen in meerdere orden, waaronder de Stella Matutina (de Morgenster) en de Alpha et Omega. Dat laatste is een verwijzing naar Jezus Christus die zichzelf in het boek Openbaring drie keer zo noemt. Er zijn overigens nog steeds organisaties (The Open Source Order of the Golden Dawn; The Hermetic order of the Golden Dawn, Inc) en internetpagina's (hermetic-golden-dawn.blogspot.nl) die de naam Gouden Dageraad voortzetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Rozenkruis van de Gouden Dageraad, gedragen tijdens de bijeenkomsten.


De leden van de orde van de Golden Dawn noemen zich nergens illuminati. Tussen de zogenaamde Wikileaks, gestolen en op het internet geplaatste Amerikaanse overheidsdocumenten, kwam echter een opvallend politierapport tevoorschijn dat gedateerd is op 19 augustus 1952. Het rapport behandelt het politieverhoor van een verdachte, Lucas Alexander Hauser, die als diplomaat betrokken zou zijn bij een moord. De verdachte stelt dat hij werkt voor de illuminati die overal de echte macht zouden vormen en die bijvoorbeeld ook contact met buitenaardsen zouden hebben. Het document is waarschijnlijk vervalst, omdat een politieverhoor niet zo amateuristisch plaatsvindt als in het rapport omschreven wordt. Toch is het een opvallende prestatie om een vervalst rapport in officiële Amerikaanse archieven onder te brengen en vormt het document waarschijnlijk een boodschap.

Als bewijs voor de macht van de illuminati voorspelt de verdachte Hauser vier gebeurtenissen die later in dat jaar zouden gaan plaatsvinden. Op 18 september spreekt de USSR, zoals Hauser voorspelde, haar veto uit over een lidmaatschap van Japan van de Verenigde Naties. In oktober vindt bij het Engelse Harrow Station inderdaad een treinramp met 112 doden plaats en in november wint de republikein Dwight D. Eisenhower de verkiezingen met 55 % van de stemmen. Hij wordt daarmee president nummer 34 in de rij van Amerikaanse presidenten. Deze drie gebeurtenissen zijn waarschijnlijk achteraf zo gekozen, dat de getallen in de krantenartikelen een reeks aangeven: de zogenaamde zevenhoeksgetallen (N = (5n x n - 3n)/2) waarmee een cirkel in zeven gelijke segmenten is te verdelen. Het getal 112 vormt daarbij het zevende zevenhoeksgetal en kan verwijzen naar het aantal jaren tussen het verbod op de Beierse Illuminati en de wederoprichting ervan. Tegelijk verwijst het naar 77, een bijzonder getal (zie voetnoot 2) voor de vrijmetselaars maar ook bijvoorbeeld de leeftijd van de profeet Zarathoestra volgens enkele Griekse bronnen.

De vierde door Hauser voorspelde gebeurtenis betreft een vuurbal die inderdaad in november gezien wordt boven Havelock North in Nieuw-Zeeland. De keuze van deze gebeurtenis verwijst waarschijnlijk naar de aanwezigheid in die plaats van de tempel Whare Ra. Dat is een van de twee laatste tempels van de Stella Matutina die op dat moment nog in gebruik zijn. De boodschap achter het vervalste politiedocument is misschien dat illuminati met succes geïnfiltreerd zijn binnen de Gouden Dageraad. Dat kan de huidige Order of the Illuminati - Ancient Illuminated Seers of Bavaria (illuminatiorder.info) zijn, omdat hun internetpagina een pyramide met aan de voet A.Ω.II toont. Dat staat waarschijnlijk voor Alpha et Omega II.

Beginpagina bij Illuminatiorder.info: bij aanklikken wordt A.Ω.II zichtbaar


Opvallend is dat verschillende ideeën van de Illuminati ook terugkomen binnen het huidige communisme. Denk daarbij niet alleen aan 1 mei, de internationale dag van de arbeid en tegelijk de dag van oprichting van de Beierse Illuminati, maar ook aan de zogenaamde wetten van de marxistische dialectiek. Deze omvatten onder andere de leer van de tegenstellingen: bij het streven naar de klasseloze communistische heilstaat dient men niet te letten op onbelangrijke tegenstellingen zoals de tegenstelling tussen man en vrouw maar dient men zich te richten op de belangrijkste tegenstelling, namelijk die tussen de bezittende en de niets bezittende klasse. Een ander aspect van de marxistische dialectiek betreft de sprongsgewijze ontwikkeling. Daarmee wordt bedoeld dat de geschiedenis zich bijna altijd geleidelijk ontwikkelt maar ineens met een sprong vooruit gaat, omdat men door nieuw inzicht een volledige verandering oftewel een revolutie wil. De voormalige Sovjet-Unie was gebaseerd op de marxistische dialectiek en was eigenlijk een opmaat voor de nieuwe wereldorde met daarin de nieuwe, anonieme Sovjetmens. In ieder geval komt dezelfde aandacht voor tegenstellingen en revolutie ook voor bij de illuminati. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de zogenaamde zeven Hermetische Principes die voor een groot deel overeenkomen met zowel de marxistische dialectiek (zie voetnoot 2) als de ideeënwereld van de illuminati

Karl Marx met het vrijmetselaarsteken van de verborgen hand


Veel internationale organisaties streven tegenwoordig naar veel meer dan alleen de verbeteringen voor internationale handel en internationaal overleg waar de meeste gewone mensen nog wel achter zullen staan. Bij deze organisaties valt namelijk op dat zij nadrukkelijk streven naar open grenzen voor al het personenverkeer, opheffing van de natiestaten en nationale munten en een verschuiving van de macht van de natiestaten naar de internationale organisaties. Zo wil bijvoorbeeld de Europese Unie haar bevoegdheden uitbreiden en directe belastingen heffen bij de burgers van de EU. Ook moet het grondgebied van de EU de Arabische landen langs de Middellandse Zee gaan omvatten (Euromed). De North American Free Trade Agreement (Canada, Mexico en Verenigde Staten) streeft naar een gemeenschappelijke munt en vrij personenverkeer binnen de lidstaten zoals in de EU. Deze doelen zijn echter niet vanzelfsprekend, als U bedenkt dat de welvaart in Europa voor het grootste deel te danken is aan het ontstaan van de natiestaten. Steeds meer Europese volkeren met een eigen taal en cultuur beslisten vanaf de zestiende of zeventiende eeuw binnen hun eigen grondgebied zelf over hun toekomst, zonder deel uit te maken van een of ander keizerrijk. De beschikking over een eigen gebied en een eigen toekomst, zonder de plicht tot het betalen van belastingen aan een buitenlandse koning of keizer, zorgde voor een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving en veroorzaakte een lange periode van economische groei en toename van de welvaart in Europa. Het streven van veel van de huidige internationale organisaties is precies het tegenovergestelde daarvan en kan eigenlijk alleen maar worden samengevat als een streven naar een nieuwe wereldorde zoals die beschreven wordt door de illuminati.

Het streven naar open grenzen voor al het personenverkeer en meer macht voor internationale organisaties wil echter nog niet zeggen dat er een bewust complot aan de gang is. Er is waarschijnlijk veel eerder sprake van een combinatie van enerzijds onkundige bestuurders, socialisten met extreem veel visie en naïeve ecologische wereldverbeteraars, en anderzijds burgers die een te afwachtende houding aannemen. Slechts enkele personen met een illuminatiagenda, maar dan wel met veel macht en invloed, volstaan waarschijnlijk al om deze combinatie in de richting van een nieuwe wereldorde te sturen. Mogelijke kandidaten voor een dergelijke rol zijn bijvoorbeeld invloedrijke voormalige staatsmannen zoals Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinsky en Lord Carrington achter organisaties zoals de Amerikaanse Council of Foreign Relations en het Engelse Royal Institute International Affairs. Deze instellingen hebben op hun beurt grote invloed op het beleid van achtereenvolgende regeringen. Brzezinsky is ook de man die samen met David Rockefeller de Trilaterale Commissie begon, een wereldwijde vergadering van belangrijke politici, bankiers en industriëlen.

Zonder woorden


In Europa en Amerika bestaat een kleine groep van zeer rijke families die een grote macht hebben binnen de industrie en bankwereld. Steeds terugkerende namen van belangrijke investeerders en directeuren over een periode van honderden jaren zijn onder andere de eerder genoemde Rockefeller en verder nog Rothschildt, Sachs, Morgan, Warburg en Lehman. De Amerikaanse Federal Reserve Bank, de Bank of England en het International Monetary Fund worden voortdurend geleid door mensen uit of rond deze families. De families hebben een deel van hun vermogen (belastingvrij) belegd in invloedrijke organisaties zoals de Rockefeller Foundation. Het is ook opvallend dat huwelijken binnen bijvoorbeeld de familie Rotschildt zo geregeld worden, dat vermogen en macht binnen de familie blijft. Ook persagentschappen en media zijn direct of indirect in handen van bepaalde families zoals Fentener van Vlissingen (ANP), Bartelsmann (RTL) en Thomson (Reuters). Het is onvermijdelijk dat dit invloed heeft op het nieuws dat U dagelijks te horen krijgt. Als er een manipulatie in de richting van een nieuwe wereldorde is, gebeurt dat waarschijnlijk door onder andere deze families en/of de eerder genoemde vooraanstaande personen zoals Henry Kissinger.

David de Rothschildt geeft een vrijmetselaarshanddruk


Inmiddels is er duidelijk een nieuwe wereldorde aan het ontstaan. Die bestaat namelijk uit de steeds groter wordende optelsom van alle internationale verdragen tot nu toe. Veel verdragen gaan namelijk over de vorming van internationale machtsblokken waarbij de natiestaten steeds verder ondergeschikt raken, en over wereldwijd vrij verkeer van personen waarbij de landsgrenzen steeds minder nut krijgen. Een voorbeeld is het internationaal verdrag van Chicago uit 1944 waarin vrij luchtverkeer tussen de verdragstaten aangemoedigd wordt. Als Nederland nu bijvoorbeeld maatregelen zou willen nemen tegen de komst van economische vluchtelingen via Schiphol, zou dat direct botsen met het internationale verdrag. Een ander voorbeeld is de Europese Unie waarvan het lidmaatschap voortdurende volksverhuizingen garandeert.

Naast voormalig president G.H.W. Bush hebben ook Secretary of State Henry Kissinger, paus Benedictus en premier Gordon Brown in het openbaar gespeculeerd over de nieuwe wereldorde

 

Allerlei popsterren, van Lady Gaga tot Nikki Minaj, geven tegenwoordig de boodschap van de illuminati door of verwijzen op andere manieren naar Egyptische goden of gebeurtenissen in het bijbelboek Openbaring zoals rode, witte en zwarte paarden. De symbolen worden namelijk zo vaak gebruikt, dat er geen sprake van toeval meer kan zijn. De popsterren hoeven dan nog niet lid te zijn van de illuminati. Zij laten zich na het tekenen van een muziekcontract echter gebruiken (of misbruiken) om bepaalde signalen te geven als de camera's op hen gericht staan. Overigens waarschuwen of waarschuwden sommige popartiesten zoals Jennifer Hudson en Michael Jackson juist voor de illuminati.

 

Bizarre gebaren bij popsterren die waarschijnlijk verwijzen naar het oog van Horus; overigens kan het ook zijn dat dit handgebaar verwijst naar de eenogige antichrist (Zacharia 11, 17) of al-Dajjal (in islamitische hadiths); nog een mogelijkheid is dat het verwijst naar het derde oog na verlichting bereikt te hebben, zoals beschreven door Plato.

Het pyramideteken komt al langer voor bij vooraanstaande mensen (nationale socialist Adolf Hitler, zangeres Beyoncé Knowles en "rappers" Jay-Z en Kanye West)

 

Ook tijdens belangrijke internationale evenementen zoals de Olympische spelen worden blijkbaar boodschappen doorgegeven. De ceremoniën aan het begin en einde van de Olympische Spelen in Londen bevatten elementen, zoals de herrijzende vogel Feniks boven een brandende wereldbol, die op geen enkele manier te maken hadden met Engeland of met sport. Bedenk ook dat de komende Floriade in Almere officieel begroot wordt op 77 miljoen euro. En dat op 11 september 2001, terwijl een groot deel van de wereld voor de televisie gekluisterd zat vanwege de gekaapte vliegtuigen en de brandende Twin Towers in New York,  vluchtnummer 77 naar binnen vloog bij het speciaal op 77 graden westerlengte gebouwde Pentagon. Daarbij doet het er eigenlijk niet toe of het getal 77 een symbool van de vrijmetselaars, van de illuminati, van de illuminati binnen de vrijmetselarij of van de illuminati binnen de Gouden Dageraad is. Er zijn blijkbaar mensen met voldoende macht en invloed om in het geheim opererend dergelijke boodschappen door te geven aan een wereldwijd publiek.

De vogel Feniks en lampen in de vorm van de onvoltooide pyramide tijdens de Olympische Spelen van 2012

 

Terwijl waarschijnlijk de iluminati tegenwoordig een apocalyptische boodschap doorgeven via bijvoorbeeld de muziekindustrie, geven de vrijmetselaars overigens misschien een heel andere boodschap via hun eigen kanalen door. Vrijmetselaars bevinden zich van oorsprong af vooral in de bouwwereld (aannemers en architecten) en in de hogere bestuurslagen van de staat. Tegenwoordig bouwen zij in Nederland bijna zonder uitzondering monolithische en strak vierkante gebouwblokken met een zo glad mogelijk oppervlak en met zoveel mogelijk nadruk op geometrie, omdat zij geometrie (G in het vrijmetselaarsymbool) zien als de taal van God. Het kan zijn dat vrijmetselaars met deze gebouwen, erg grauw en lelijk, aangeven dat zij bij een wereldwijde strijd met illuminati en/of bij voorbeeld Bilderbergers nog steeds de macht in handen hebben.

 

Tot slot

 

Het is natuurlijk niet te bewijzen wie bij de illuminati horen. Ook hoeft het niet zo te zijn dat elke machtige wereldbankier zich bezighoudt met kabbalistiek of occulte rituelen. Er wordt in ieder geval echter een duidelijke en wereldwijde illuminatiagenda gevolgd, waarbij macht verschuift van de burgers naar niet meer te controleren, internationale organisaties. Geld verschuift daarbij van de middenklasse naar een extreem rijke wereldelite. Deze verschuiving van macht en geld gaat gepaard met occulte of apocalyptische boodschappen, gegeven door mensen die daarvoor blijkbaar de macht en het geld hebben. Waarschijnlijk is er inderdaad een elite van illuminati en deze acht zichzelf boven de wet, omdat men nu eenmaal verlicht is en omdat men op dezelfde hoogte als God staat.

 

De agenda die gevolgd wordt en het gedachtegoed dat daarachter zit, staan op gespannen voet met de goedburgerlijke waarden en normen of ideeën over zelfbeschikking en fatsoen die de meeste gewone mensen toch wel hebben. Ook is het onverteerbaar dat mensen uit een elite er blijkbaar geen moeite mee hebben dat er belastinggeld verspild wordt of, erger nog, dat er onschuldige mensen sneuvelen tijdens het doorgeven van hun boodschappen aan de wereld. Nederland kan maar het beste haar lidmaatschap van internationale organisaties intrekken en opnieuw zelfstandig, buiten euro, EU of VN om, haar toekomst bepalen. Ons land is toch te klein om wezenlijk iets tegen de illuminatiagenda te doen, maar wij kunnen in ieder geval aangeven dat wij er niet meer aan mee willen werken. Ook kan de Nederlandse kiezer maar beter eisen dat onze volksvertegenwoordigers geen geheime bijeenkomsten zoals Bilderbergconferenties meer bezoeken. Geheime organisaties zijn tegenstrijdig met een democratische rechtsstaat.

 

 

1 Vergelijk het getal ook met de datum 7 juli (7/7) van de islamitische bomaanslagen in 2005 in Londen, met de 77 door de vrijmetselaar Anders Breivik in 2011 vermoorde mensen in Noorwegen of met de vrijmetselaarsloges die bij voorkeur een adres op nummer 77 hebben.

2 Vergelijk met de 7 Hermetische beginselen:

1 De geest is alles; het universum is de geest. 2 Zoals boven, zo ook beneden; zoals beneden, zo ook boven. 3 Alles pendelt heen en weer; niets staat stil. 4 Alles bestaat uit gelijke maar tegengestelde kanten. 5 Alles stroomt; energie heeft geen richting. 6 Alles heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant. 7 Alles bestaat uit oorzaak en gevolg.

Vergelijk ook met de 7 typisch Nederlandse "The Almere Principles" van Adri Duivesteijn:

1 Koester diversiteit. 2 Verbind plaats en context. 3 Combineer stad en natuur. 4 Anticipeer op verandering. 5 Blijf innoveren. 6 Ontwerp gezonde systemen. 7 Mensen maken de stad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verborgen boodschappen

 

 

Opmerkingen

illuminati worldwide

28.08.2022 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

illumijati worldwide headquarter

03.11.2020 10:36

Groeten van de grote orde van verlichting voor de verenigde staat en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om je aan te sluiten bij de gemeenschap van de verlichte mensen, waar je je verlor

illuminati worldwide headquarter

26.09.2020 21:40

Groeten van de Grote Orde van Verlichting voor de Verenigde Staten en voor de hele wereld, dit is een open gelegenheid om je aan te sluiten bij de gemeenschap van de Verlichte waar je je verloren drom

Ashword

14.03.2020 16:43

invloed van macht etc., een ding dat ik wil corrigeren is dat de vrijmetselarij geen mensen opoffert of pijn doet, als je net bent ingewijd zullen ze je het zaad van rijkdom geven en je zegenen met wi

Cornerstone

06.10.2019 11:40

In het Engels bestaat het woord “Ignorance”. Het bewust niet willen weten en daarom negeren. Overigens is dat één van de zeven hoofdzonden. U ontloopt uw verantwoording om iets te ondernemen.

Pim van Kesteren

21.10.2019 20:21

Mensen zouden zich inderdaad beter moeten informeren. Maar soms lijkt het alsof zij zich juist willen laten hersenspoelen door suffe televisieprogramma's en liegende politici.

Soerta

03.09.2018 21:13

Europese revolutie tegen Illimunati, bekijk blog www.ufodisclosure.webnode.be

hjh

16.06.2017 21:35

Door steeds grotere (en corrupte) structuren (EU, VN, etc.) en verdragen (TTIP, etc.) wordt elke mogelijke invloed van de burger geneutraliseerd en de democratie doelbewust afgeschaft.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina